سرمایه فوت از طرف طلبکاران قابل توقیف نیست

بیمه عمر مرضیه توانگر وکیل

طبق قانون مدنی ،دیون متوفی مانند بدهی های مالی به ترکه تعلق می گیرد و پس ازفوت فرد،طلبکاران می توانند از طریق مراجع قانونی،دارایی وی را توقیف و طلب خود را از ترکه،برداشت کنند؛اما سرمایه فوت در بیمه نامه عمر جزء ماترک متوفی حساب نمی شود و بنابراین ازطرف طلبکاران قابل توقیف نیست.پس طلبکاران درصورت […]