شکایت از کارفرما بدون قرارداد

وکیل تهران مرضیه توانگر

سر فصل های محتوا

برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر این توانایی را دارد شکایت خودش از کارفرما را تقدیم به مراجع ذی صلاح کند. عدم عقد قرارداد از طرف کارفرما، به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، اهرمی حمایتی می باشد تا کارفرما و کارگر این توانایی را داشته باشند از حقوق خود دفاع کنند.

کارگر چه کسی است و شکایت از کارفرما بدون قرارداد  چگونه است؟

با توجه ماده 2 قانون کار، کارگر از نظر این قانون شخصی می باشد که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند

کارفرما چه کسی است ؟

بر اساس ماده 2 قانون کار، کارفرما فردی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیرها و مسئول ها‌ و به طور عموم تمامی اشخاصی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما به حساب می آیند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان ذکر شده ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. درباره شکایت از کارفرما بدون قرارداد  اگر که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن می باشد.

رابطه کارگر و کارفرما به چه شکلی است؟

قانون گذار به شکل واضح رابطه های بین کارفرما و کارگر را تعریف کرده است. کارفرما وظیفه دارد طبق تعرفه های موجود، همه حقوق کارگر را از جمله دستمزد، عیدی، پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن و همه مورد هایی را که حقوق کارگر است به موقع به وی پرداخت کند و در صورتی که کارفرما در ادای حقوق کارگر تعلل کند، کارگر حق دارد با مراجعه به اداره کار محل، نسبت به عدم دریافت هر نوع حقی که داشته شکایت کند.

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

ارکان رابطه کارگر و کارفرما و شکایت از کارفرما بدون قرارداد

در شکایت از کارفرما بدون قرارداد تعریف کارگر و کارفرما در قانون کار، روابط بین کارگر و کارفرما را در دو خصوصیت بیان می کند:

 • تابعیت دستوری کارگر از کارفرما
 • تابعیت مزدی کارگر از کارفرما

برای این که یک رابطه کارگری و کارفرمایی به وجود بیاید باید هر دو تابعیت فوق به عنوان ارکان رابطه کاری تحقق پیدا کند و عدم وجود یا نقص درهر کدام از رکن های بالا مانع از به وجود آمدن و شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد.

قرارداد کار و شکایت از کارفرما بدون قرارداد چیست؟

با توجه به ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر را دارا می باشد یه وسیله وزارت کار و کارهای اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیرها خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر را دارا می باشد دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی به حساب می آید

قرارداد کار شامل چه مواردی است و شکایت از کارفرما بدون قرارداد  چیست؟

در باره موضوع شکایت از کارفرما بدون قرارداد با توجه به ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

 • نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
 • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
 • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
 • محل انجام کار
 • تاریخ انعقاد قرارداد ‌و مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
 • شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد

تبصره درباره شکایت از کارفرما بدون قرارداد – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

چرا کارفرما بدون قرارداد فردی را استخدام می کند؟

در شرایط اکنون جامعه با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و بازار کار کم، امکان استخدام و عقد قرارداد با تعداد زیادی از اشخاص وجود ندارد. از نگاه دیگر بعضی از کارفرمایان، عدم عقد قرارداد را فرصتی می دانند که برای آن ها زمینه ی قطع همکاری تحت هر شرایطی و در هر زمانی را فراهم می کند، بدون آن که از نظر قانونی مسئولیتی شامل حال آن ها شود؛ در حالی که ثابت کردن رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما فقط وابسته به قرارداد نیست و ادعای کارگر، وجود شاهد و حتی فیش حقوقی این توانایی را دارد اثباتی بر ادعای کارگر باشد. قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما، بیش از آن که مزیتی برای کارگر محصوب شود، بیشتر یک اهرم حمایتی از طرف کارفرما می باشد که این توانایی را داشته باشد در شرایط مختلف از حقوق خود دفاع کند.

طبعات عدم وجود قرارداد برای کارفرما

عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعواهای مالی و حقوقی میان کارگر و کارفرما را برای کارفرما زیاد می کند و این توانایی را دارد که  عواقب جبران ناپذیر مالی و حقوقی برای کارفرما به همراه داشته باشد. با توجه به عدم وجود قرارداد، تاریخ شروع و پایان همکاری مشخص نمی شود و از لحاظ قانونی به معنی همکاری دائم کارگر و کارفرما است. ضمن این که در صورت عدم وجود قرارداد، جزییات پرداختی ها از طرف کارفرما به کارگر مشخص نمی باشد و شخص کارگر این توانایی را دارد که هر مدل شکایتی راجع به میزان پرداختی کند. در قرارداد همه جزئیات نام برده می شود و مشخص می باشد و قرارداد، احتمال ادعاهای مالی و شکایت توسط کارگر از کارفرما را کم می کند.

بعضی از موارد تخلف های کارفرما

بعضی از مورد هایی که باعث شکایت کارگر از کارفرما می شود، به شرح زیر است:

 • عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگر توسط کارفرما یا تعویق آن در پرداخت و همچنین سایر حقوق مالی؛ از جمله سنوات خدمت، پاداش و مزایا
 • پرداخت نکردن حقوق کارآموزی کارگر توسط کارفرما
 • مانع شدن کارفرما از بازگشت کارگر به کار، در صورتی که محکومیت یا منع قانونی برای بازگشت کارگر وجود ندارد.

در صورت به وجود آمدن اختلاف بین کارگر و کارفرما، تا مشخص شدن نتیجه ی دادرسی، کارفرما تعهد دارد که پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه کارگر به خانواده وی داشته باشد و کارفرما از این تعهد خودداری کند.

بعد از این که قرار داد اتمام یافت و در مدت معین این کار انجام شد، کارفرما به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش پایان کار پرداخت نکند.

در باره شکایت از کارفرما بدون قرارداد  باید بگوییم هر وقت کار باعث پایین آمدن توانایی های جسمی و فکری برای کارگر شود و تمام شدن  قرارداد کار به این دلیل باشد، کارفرما، به نسبت هر سال سابقه خدمتی که دارا می باشد، معادل دو ماه آخرین حقوق، به وی سنوات پرداخت نکند.

هر وقت کارفرما، بیش از میزان قانونی، کارگر را به کار اجباری بگمارد.

کارفرما در موارد ضروری و قانونی، از اعطای مرخصی به کارگر، خودداری کند.

خسارت های وارده به کارگر به دلیل عدم تامین وسایل، لوازم و امکانات ایمنی به وسیله کارفرما باشد.

عدم بیمه کردن کارگر به وسیله کارفرما

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

عدم وجود قرارداد به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست، بلکه احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما، مدار ثابت ماندن است. با توجه به ماده های 2، 3، 4 قانون کار و خصوصاً تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد کار نیازی به کتبی بودن ندارد و این توانایی را دارد که به شکل شفاهی باشد. مواردی مثل اقرار کارفرما، شهادت کارگرهای دیگر یا کارمند ها و فیش های بانکی که نشان دهنده پرداخت از طرف کارفرما است،

این توانایی را دارد که به عنوان سند احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما محسوب شود. پس از احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما، کارگر این توانایی را دارد که شکایت از کارفرما را درباره شکایت از کارفرما بدون قرارداد را به مراجع مربوطه تسلیم کند. کارگر این توانایی را دارد با مراجعه به اداره ی کار محل، شکایت خود را به هیات تشخیص تسلیم کند؛ هیئت تشخیص با بررسی سند های موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند. بعد از احراز رابطه ی کاری میان کارگر و کارفرما و بررسی کردن شکایت کارگر از تخلف کارفرما، هیات تشخیص اقدام به صدور رای می کند.

رای صادر شده تا مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف است و بعد از رسیدگی، قطعی می شود و لازم الاجرا می شود. در صورت احراز تخلف کارفرما، کارگر این توانایی را دارد که اجرای رای هیات تشخیص را از محاکم دادگستری تقاضا کند ولی در صورت اعتراض کارگر به رای صادر شده، تا مدت 3 ماه بعد از ابلاغ رای هیات تشخیص، وی این توانایی را دارد که دادخواست شکایت از کارفرما را به دیوان عدالت اداری تسلیم کند و در این باره، رای نهایی و غیرقابل بازگشت است.رفع مزاحمت ملکیبیشتر بدانید

شکایت از کارفرما برای رد نکردن بیمه

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارگر این توانایی را دارد که برای رد نکردن بیمه به وسیله کارفرما از وی شکایت کند. کارگر شکایت خود را به واحد اجرای احکام دادگستری تسلیم می کند، بعد از بررسی ها در صورت احراز تخلف کارفرما، رای صادره به وسیله اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ می شود، بعد از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما، وی به شعبه تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه می کند و حق بیمه را پرداخت می کند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما؛ به استناد رای قطعی و ابلاغ اجرای احکام دادگستری، کارگر باید از کارفرما شکایت کرده و از روش مرجع قضائی پیگیری کند تا حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شود.

مهلت شکایت از کارفرما چه قدر است؟

شکایت کردن از کارفرما به علت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده یا بیمه معوقه، هیچگونه محدودیت زمانی را دارا نمی باشد. کارگر این توانایی را دارد که در هر وقتی که دوست دارد از مراجع ذی صلاح علیه کارفرما، اقامه دعوی و شکایت کند، حتی بعد از فوت کارگر وراث قانونی وی این توانایی را دارند که علیه کارفرما اقامه دعوی کنند.

نقش وکیل متخصص در شکایت از کارفرما بدون قرارداد چیست؟

اگر کارگر اطلاعات کافی از قانون ها و شرایط شکایت از کارفرما بدون قرارداد نداشته باشد یا به‌ درستی از حقوق خود آگاه نباشد، حضور وکیل این توانایی را دارد که نتیجه خوبی به همراه خود داشته باشد. بودن یک وکیل با تجربه در زمینه شکایت از کارفرما بدون قرارداد علاوه بر از بین بردن امکان اشتباهات گوناگون در این موضوع، سرعت روند شکایت از کارفرما بدون قرارداد را هم بالا می برد و کمک خیلی زیادی به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص شکایت از کارفرما بدون قرارداد در عدل و حق آماده مشاوره و ارائه خدمات به شما همراهان گرامی هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت از کارفرما بدون قرارداد بسپاریم؟

بهترین وکیل ها برای شما وکلایی می باشند که تخصص در شکایت از کارفرما بدون قرارداد را دارا هستند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما دوستان عزیز، عدل و حق شرایطی مثل:

رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل

هزینه مشاوره اولیه

پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود

امتیاز بقیه کاربران به وکیل های این حوزه

را در نظر گرفته است و تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که درخواست خود را ثبت کنید تا مورد های بالا را از چند وکیل دریافت کنید.

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد به شکل معمول درصدی از مبلغ مورد مطالبه است.

لینک های اشتراک گذاری

واتساپ
توییتر
پرینت
تلگرام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *